این تگ برای نشان دادن تاکید جدی بر روی یک عبارت بکار می رود.